Bærekraft som strategi

Vi tror en transmisjon mot grønnere energiproduksjon, utslippskutt og bærekraftige løsninger i prosjekter ikke bare er fornuftig, men avgjørende for å forbli en attraktiv arbeidsgiver og en foretrukket leverandør. Bærekraft vil i stadig økende grad bli lønnsomt.

Siden 2014 har vi jobbet aktivt med forretningsutvikling innen havvind og etablerte vårt første dedikerte havvindmiljø i 2016. Vår ambisjon er at mer enn femti prosent av omsetningen vår skal ligge innen fornybar energiproduksjon, elektrifisering & energioptimalisering, grønne industriprosjekter og bærekraftige bygge- og infrastrukturprosjekter.

Valgene vi kan påvirke

Som et resultat av sterk vekst har Head Energy gruppen mulighet til å ta gode bærekraftsavgjørelser i vår egen hverdag:

  • Nye næringsbygg i Head Energy gruppen skal utstyres med solcellepaneler og i størst mulig grad utformes for å ivareta energieffektivitet.
  • Både interne og kommersielle prosjekter skal alltid etterstrebe gjenbruk og minimere utslipp fra transport og materialproduksjon.
  • Bil- og utstyrsparken skal så langt det lar seg gjøre elektrifiseres der det ikke går på bekostning av sikkerhet.
  • Vi skal utvikle programmer for å stimulere til bærekraftige valg med tanke på pendling, jobbreiser, matsvinn med mer.

Vår ambisjon er at mer enn femti prosent av omsetningen vår skal ligge innen fornybar energiproduksjon, elektrifisering & energioptimalisering, grønne industriprosjekter og bærekraftige bygge- og infrastrukturprosjekter.

Head Energys tilnærming til menneskerettigheter

Head Energy jobber løpende med å forbedre og sikre vårt engasjement også i forhold til respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Under følger noen oppsummerende punkt knyttet til Head Energy sitt engasjement og skulle det være ytterligere spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt via kontaktskjemaet under eller per post. Ettersom eventuelle spørsmål kan medføre behov for avklaringer og dialog, ber vi deg også om kontaktdetaljer.

Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen offentliggjøres senest 30. juni 2023, på denne siden.

Organisering

Head Energy gruppen har en konsernstruktur, hvor Head Energy AS er holding- og forvaltningsselskapet i gruppen. Som et holding- og forvaltningsselskap definerer Head Energy AS kravene datterselskap i gruppen skal etterleve. Dette gjelder alle virksomhetsområdene, både Engineering, Teknologi, Tjenester, Rådgivning og Konsulentleveranser, og gjelder leveranse av tjenester relatert til; administrasjon, markedsføring, regnskap, HSEQ (inkludert menneskerettigheter), strategi, salg og så videre, slik at datterselskapene å fokusere på sin kjernevirksomhet.

Ansvaret for å sikre respekt for menneskerettigheter i vår daglige virksomhet, ligger i det enkelte datterselskap, men det er konsernledelsen, med HSEQ leder som ansvarlig koordinator, og med innspill fra ledere i datterselskapene, som er ansvarlig for og skal tilse at aktsomhetsvurderingene gjennomføres og følges opp. Aktsomhetsvurderingen gjøres minimum årlig i tillegg til at den oppdateres dersom vesentlige endringer i leverandørkjeden eller i risikobildet inntreffer.

Retningslinjer og rutiner

Head Energy har en godt innarbeidet prosedyre for håndtering av avvik og/eller hendelser. Denne prosedyren, i kombinasjon med bruk av vårt kvalitetsstyringssystem, sikrer en metodisk behandling av avvik, slik at vi på en god måte kan håndtere og reduserer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Våre holdninger til menneskerettigheter er nedfelt i vårt etiske rammeverk, hvilket både selskapet, våre ansatte og våre underleverandører er forpliktet til å hensynta. Risikoidentifisering og -styring, er en integrert del av våre prosesser og er et viktig element i vår håndtering av menneskerettigheter.

Aktsomhetsvurdering, risiko, negative konsekvenser og tiltak

Head Energy benytter FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP). En slik aktsomhetsvurdering er en løpende, risikobasert prosess som handler om å identifisere, unngå/forebygge, redusere og redegjøre for negative effekter på menneskerettighetene som skjer når det direkte eller indirekte produseres produkter eller tjenester for Head Energy.

Ettersom hovedvekten av Head Energy sine leveranser er knyttet til tjenesteleveranser (ingeniørtjenester), hvor våre ansatte primært jobber under Nordiske arbeidsforhold og kontrakter (hvor de grunnleggende menneskerettighetene er godt ivaretatt), anses våre potensielle negative effekter på menneskerettigheter som begrenset.

Det er per tid ikke avdekket at Head Energy har konkrete negative effekter på menneskerettighetene, men det er identifisert behov for ytterligere analyse av leverandkjeden som potensielt kan påvirke menneskerettighetene negativt. Dette arbeidet er løpende, og konkrete risikoreduserende tiltak som er gjennomført, er blant annet at leverandørvurderingskriteriene og leverandøregenvurderingsskjema, har egne punkter knyttet til respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Disse tiltakene forventes å ha bevisstgjørende effekt i leverandørkjeden, i tillegg til at vi kvalitetssirkler etterlevelse.

Det er videre avdekket behov for ytterligere vurderinger knyttet til å konkretisere et realistisk omfang av leverandørkjeden, nærmere bestemt hvor langt ned i leverandørverdikjeden det er realistisk å kunne gjennomføre en aktsomhetsvurdering på.

Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen offentliggjøres senest 30. juni 2023, på denne siden.

Kontakt oss

Bruk kontaktskjemaet under for spørsmål knyttet til Head Energy og menneskerettigheter.

Kontakt oss her